د سید جمال الدین افغاني کونړ پوهنتون د علمي - څېړنيزې مجلې(اند) چاپ شوې ګڼې: