ای سي ټي سنټر

sjau

 

مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی پوهنتون سید جمال الدین

نام پروژه: مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی

موقعیت: کنر

تمویل کننده: برنامه انکشاف تحصیالت عالی بانک جهانی

سال تاسیس:2018

توضیحات:

 

مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی که تحت برنامه انکشاف تحصیالت عالی در پوهنتون سیدجمال الدین افغاني ایجاد گردیده است، متشکل از لابراتوار کمپیوتر، اتاق سرور، صنف آموزشی، محل کار کارمندان تخنیکی مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی، واتاق انبار می باشد. ساختمان پوهنتون کامالً شبکه کاری شده است و انترنت در تمام ساحات پوهنتون قابل دسترس می باشد.

اهداف عمده مرکز تکنالوژی معلوماتی عبارتند از:

  • ارائه خدمات با کیفیت تکنالوژی به پوهنتون به منظور نایل شدن به هدف برتری اکادمیک
  • ارائه خدمات مبتکرانه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی به منظور مدرن سازی تدریس، آموزش و تحقیق در سطح پوهنتون

طراحی و ایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی بر اساس یک معیار نمره دهی استندرد که توسط بانک جهانی و وزارت تحصیالت عالی انکشاف یافته است، صورت پذیرفته است. معیار نمره دهی شامل شاخص ها و ضریب های مشخص می باشد که نیازمندی های تکنا لوژی معلوماتی پوهنتون ها را برآورده می سازد.

 

تجهیزاتی که در مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی موجود اند قرار ذیل می باشند:

  • تجهیزات مرکز تکنالوژی معلوماتی شامل94  کمپیوتر که پاسخگوی نیاز پوهنتون می باشد
  • شبکه سازی در داخل پوهنتون، تجهیزات انترنت و وای فای
  • صنف آموزشی
  • اتاق سرور
  • اتاق کارمندان
sjau 1

 

مدیر تکنالوژی معلوماتی: رفیع الله عابد