پیام رییس

پیام رییس پوهنتون

علاوه برداشتن کیفیت بلند سیستم علمی با داشتن رهبری سالم و مدیریت منظم متعهد به پیشرفت دوامدار افغانستان است. همچنان کادر های متعهد به ارزش های ملی و معیار های بینـن المللی به جامعه تقدیم می نماید که پاسخگو به نیازمندی های علمی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، قانونی ، فرهنگی و تکنالوژی معاصر باشد. به امید افغانستان آباد و صلح آمیز.

پوهنوال دکتور محمد گلاب عمری

 Prof. Dr. Mohammad Gulab “Omari”