درئیس پیغام

د پوهنتون د رييس پېغام

د سيدجمال الدين افغاني پوهنتون د لوړ پوهنيز کيفيت ٬ څېړنيز سيستم ٬ غوره مشرۍ او ښه مدیریت د لرلو تر څنګ يې بنسټيزه موخه د افغانستان دوامداره پرمختګ ته ژمنتيا ده. همدارنګه په ملي او نړۍوالو معيارونو سره برابر او ملي ارزښتونو ته ژمن کادرونه ټولنې ته وړاندې کوي چې په پوهنيزو ٬ ټولنیزو٬ اقتصادي ٬ سياسي ٬ قانوني ٬ فرهنګي او عصري تکنالوژيکو برخو کې د ټولنې اوسنيو او راتلونکېو ستونزو او غوښتنو ته د ځواب ويلو وړتيا لري. د ښېرازه او سوله ييز افغانستان په هيله! پوهنوال دوکتور محمد ګلاب عمري

 پوهنوال دوکتور محمد ګلاب عمري