د برحاله محصلینو شمېر

د۱۴۰۲ هـ. ش کال احصايې له مخې د اقتصاد پوهنځي په دوو ډيپارټمنټونو کې اوس مهال ټول ټال ۴۶۰ تنه محصلان په تحصيل بوخت دي.