د پوهنځي ډیپارټمنټونه

اوس مهال د اقتصاد پوهنځی په خپل تشکیل کې لاندې دوه ډيپارټمنټونه لري:

  •  اداره او تشبثاتو مديريت ډيپارټمنټ
  • ملي اقتصاد ډيپارټمنټ